Polityka prywatności

Informacje na temat ochrony prywatności zgodnie z art. 13 Dekret legislacyjny 196/2003
Strona internetowa www.tel-red.com

Niniejszym informujemy, że dekret z mocą ustawy nr. 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. (“Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych”) przewiduje ochronę osób i innych podmiotów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami przetwarzanie danych osobowych będzie oparte na zasadzie poprawności, zgodności z prawem i przejrzystości oraz ochrony Twojej prywatności i Twoich praw. W konsekwencji, zgodnie z art. 13 wyżej wymienionego dekretu ustawodawczego podajemy następujące informacje. Aby zrozumieć terminologię dotyczącą przetwarzania danych osobowych, można zapoznać się z przydatnym glosariuszem edytowanym przez gwaranta ochrony prywatności dostępnego tutaj:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1663787

1. Cele i metody leczenia

1.1 Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

a) w pełni wykonywać wszystkie zobowiązania umowne, w tym: sprawdzać kompletność, ważność i prawidłowość dostarczonych danych, odpowiadać na pytania i prośby, wysyłać przypomnienia, uwagi techniczne, aktualizacje, powiadomienia, komunikaty administracyjne i pomocnicze; do wprowadzania danych osobowych do komputerowych baz danych, również do celów statystycznych; do księgowania; do zarządzania wpływami i płatnościami; korzystać z usług zewnętrznych konsultantów w celu świadczenia profesjonalnych usług na rzecz Właściciela w zakresie działania i wsparcia jego działalności (na przykład: dostawcy usług IT, opiekunowie systemów IT); w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa cywilnego i podatkowego, rozporządzeń, rozporządzeń wspólnotowych i przepisów wydanych przez organy uprawnione przez prawo oraz przez organy nadzorujące i kontrolne;
b) w celach promocyjnych, w tym wysyłania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzania badań rynkowych i komunikacji handlowej, w tym wysyłania biuletynów.

1.2 Zapewniono, że przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się za pośrednictwem wsparcia informatycznego kontrolera danych i osób odpowiedzialnych, w siedzibie administratora danych, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo i poufność, poszanowanie podstawowych praw i wolności a także indywidualną godność osoby zainteresowanej. Będą one również być przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny do celów, dla których zostały zgromadzone lub dalej przetwarzane, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami (takie jak te w sprawie opodatkowania oraz prania pieniędzy), a na pewno przez cały czas trwania aktywacji konta i korzystanie z Usługi.

2. Rodzaje i kategorie danych

2.1 Dla celów podpunktu a) ib) przetwarzamy dane w formularzu rejestracyjnym (imię, nazwisko, płeć, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu).
2.2 Oprócz danych zawartych w formularzu rejestracyjnym przetwarzamy inne dane związane z użytkowaniem strony.
a) Dane nawigacyjne i zarejestrowani użytkownicy
Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi oprogramowania wykorzystywanego na stronie internetowej podczas normalnej eksploatacji nabywają niektóre dane osobowe, których transmisja jest nieodłączna w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Takie informacje (tzw. Informacje w dzienniku) ze względu na ich charakter mogą pozwolić nam na identyfikację użytkownika jako użytkownika poprzez przetwarzanie i powiązanie z innymi danymi, mimo że nie są gromadzone w celu skojarzenia z zidentyfikowanymi użytkownikami. Wśród tych rodzajów
informacje mogą obejmować adresy IP, typ używanego urządzenia, adres strony początkowej, datę i godzinę żądania oraz inne potencjalnie identyfikujące parametry twojego środowiska IT.
Wymienione dane są wykorzystywane wyłącznie do przechowywania informacji lub do monitorowania działań użytkownika w celach statystycznych podczas nawigacji w witrynie i jej prawidłowego działania, są również używane anonimowo (bez automatycznego powiązania z żadnymi innymi informacjami dostarczonymi przez użytkownika ). Takie wykorzystanie będzie miało miejsce w pewnych uzasadnionych celach związanych z technicznym przechowywaniem danych przez ściśle określony czas niezbędny do przesłania komunikatu, do celów statystycznych lub do świadczenia określonej usługi, której zażąda użytkownik.
Użytkownik, który uzyskuje dostęp do wyżej wymienionych usług IT z własnymi danymi uwierzytelniającymi, podaje pewne dane osobowe wskazane na określonej stronie w witrynie; w szczególnych przypadkach, użytkownik podczas rejestracji może wybrać identyfikator użytkownika (zbiegający się z adresem e-mail) i hasło, które jednoznacznie odpowiadają użytkownikowi i które będą używane przez usługi online w celu usprawnienia i realizacji żądanych stosunków umownych. przez samego użytkownika, a także do skompilowania bazy danych działań przeprowadzanych za pośrednictwem strony internetowej (w szczególności: logowanie / wylogowanie, wprowadzane dane i działania prowadzone za pośrednictwem usług serwisu).
b) Pliki cookie
Zapoznaj się z odpowiednią polityką prywatności określającą pliki cookie używane w usługach online.

c) Kontakty
Żądające informacji lub wady sygnałów za pomocą formularza na stronie internetowej, jak również poprzez wymianę e-mail z właścicielami użytkownika, udostępnia informacje kontaktowe i treść wiadomości tylko spełnić żądania do uchwytu.

3. Charakter gromadzenia danych i konsekwencje ewentualnej zmiany wkład.

3.1 Przepis danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania zobowiązań umownych oraz niedostarczenie implikuje niemożność dostarczenia żądanych towaru lub usługi.
3.2 Przekazywanie danych osobowych jest opcjonalne w celach promocji handlowej, a niedostarczenie danych nie oznacza żadnych konsekwencji.

4. Komunikacja i rozpowszechnianie danych

4.1 Dane osobowe, cel i czas bezwzględnie konieczne i niezbędne do realizacji zamówienia, jak wskazano powyżej, mogą być ujawnione:
(a) do wszystkich osób fizycznych i prawnych (np.
administracyjnych, skarbowych, kurierzy i spedytorów, centrum przetwarzania danych, pracownicy komputerowych i konsultantów technicznych konserwacji itp) w przypadkach, w których komunikacja niezbędne do celów opisanych powyżej oraz do rozwoju działalności gospodarczej i umownych właściciel (takie jak, na przykład aktualizacje, pomoc i utrzymanie dostarczanych usług komputerowych);

b) do banków w celu zarządzania wpływami i płatnościami (jeżeli sprawozdanie
umowa przewiduje opłaty);
c) organizacjom koordynującym, nadzorującym i zarządzającym krajowymi i międzynarodowymi sieciami internetowymi, a także dostawcom serwerów hostingowych i serwerów pamięci masowej;
d) do naszych współpracowników i pracowników specjalnie wyznaczonych oraz w zakresie ich obowiązków, w tym zewnętrznych / wewnętrznych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych.
4.2 W każdym przypadku leczenie będzie prowadzone zgodnie z metodami gwarantującymi bezpieczeństwo i poufność, po przyjęciu szczególnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub niewłaściwemu użyciu oraz nieuprawnionemu dostępowi; ponadto dane osobowe są przetwarzane za pomocą automatycznych narzędzi przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia
cele, dla których zostały zebrane.
4.3 W tych samych celach, jeżeli jest to konieczne, dane mogą być przekazywane poza terytorium krajowe, nawet poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z minimalnymi gwarancjami przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wnioskiem Wspólnoty.
4.4 Dane osobowe nie będą rozpowszechniane.

5. Prawa zainteresowanej strony

W dowolnym momencie zainteresowana strona może wykonywać swoje prawa w stosunku do administratora danych zgodnie z art. 7 dekretu z mocą ustawy nr. 196 czerwca 2003 r. Lub ma prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku tych samych danych oraz znać ich treść i pochodzenie, weryfikować ich dokładność lub żądać ich integracji lub aktualizacji, lub sprostowania (art. 7 Kodeksu w
ochrona danych osobowych). Na podstawie niniejszego artykułu mają prawo do żądania unieważnienia, przekształcenie w formie anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, i przeciwstawić w każdym przypadku, w uzasadnionych przypadkach, ich leczenia.

6. Kontroler danych.

Administrator danych do wykonywania swoich praw (w przypadku wszelkich informacji zwrotnych, w szczególności zgodnie z art. 7 dekretu z mocą ustawy 196/2003) jest następujący:

TEL Real Estate Developer S.r.l. – Via Olona, ​​25 – 20123 Mediolan – Włochy – osobiście przedstawiciel prawny pro tempore

7. Oficerowie (i menedżerowie) leczenia

Zaktualizowaną listę procesorów danych można uzyskać poprzez specjalne żądanie na adresy e-mail posiadacza i / lub wyżej wymienionych menedżerów. Ewentualni menedżerowie (wewnętrzni lub zewnętrzni) zostaną wskazani za pomocą określonego menu na stronie www.tel-red.com
Po przeczytaniu informacji, przygotowanej na mocy dekretu z mocą ustawy nr 196/2003, upoważniam administratora danych do przetwarzania moich danych osobowych w celach komercyjnych.


TEL Poland Sp. z o.o.

ul. Główny Rynek 15/11
62-800 Kalisz – Poland

Tel: +48 62 598 55 72
Tel: +48 518 109 366
E-mail: info@tel-red.com